YAYIN İLKELERİ

1. Sempozyum çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

2. Sempozyum, tüm branşlara açıktır.

3. Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri hakem süreciyle değerlendirilecek ve sunumu kabul edilen bildiriler ayrıca ilan edilecektir.

4. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre içerisinde sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

5. Bildiri özeti en az 200, en çok 300 kelime olmalıdır. Bildiri özetinde ve tam metinde İngilizce özet gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetinde ve tam metinde Türkçe ve İngilizce en az 5’er adet anahtar kelime bulunmalıdır.

6. Tam metin kelime sayısı en az 3000 en fazla 6000  kelime olmalıdır.

6. Bildiri ve bildiri özetinde yazarın unvanı, ad ve soyadı, kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve ORCID-ID bulunmalıdır.

YAZIM KURALLARI

1. Gönderilecek çalışmaların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto; dipnotların 10 punto olarak hazırlanması  gerekmektedir. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Çalışmanın sonunda, çalışmada kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.

2. Dergi’ye gönderilen çalışmalarda, hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere çalışma başlığı (title), en az 200 en fazla 300 sözcükten oluşan öz (abstract) ve en az 5 en fazla 10 sözcük veya sözcük grubundan oluşan anahtar kelimeler (keywords) belirtilmiş olmalıdır.

3. Metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Çalışmalarda Microsoft Word otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar, tırnak içinde ve italik karakter kullanılarak belirtilir. Virgül, nokta ve diğer noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.

4. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında, kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır.

5. Giriş, Sonuç/Değerlendirme ve Kaynakça başlık numarası verilmeksizin bold (kalın) ve tümü büyük harfle yazılır. Metin içerisinde başlıklar bold (kalın) olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

ÖZ
ABSTRACT
GİRİŞ
I. 
TÜMÜ BÜYÜK HARF
A. 
Sadece İlk Harfler Büyük
1. 
Sadece İlk Harfler Büyük
a. 
Sadece İlk Harfler Büyük
1) 
Sadece İlk Harfler Büyük
a) İtalik ve Sadece İlk Harfler Büyük
SONUÇ
KAYNAKÇA

6. Aşağıda detayları belirtilen atıf usulünde kural bulunmayan durumlarda Chicago atıf sistemi takip edilmelidir. Dergi’nin bütünselliği açısından aşağıda gösterilen örneklere uyulmalıdır.
Aşağıdaki örnekler, Dipnotlar ve Kaynakça sistemini kullanan atıfları göstermektedir.

7. Tek Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
Ad Soyad, Eser Adı, Basım/Baskı/Bası sayısı, Yayımlayan kuruluş, Eserin basıldığı yer/şehir yayım yılı, sayfa numarası.
1. Murat Ağarı, Kazvinî ve Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı , 1. Baskı, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2019, s. 25.
2. Ağarı, s. 25.
Kaynakçada:
Soyad, Ad. Eser Adı. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Basım/Baskı/Bası sayısı, Yayım yılı.
Ağarı, Murat. Kazvinî ve Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı. 1. Baskı, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2019.

8. İki Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. İbrahim Özbay/Taner Emre Yardımcı, Tebligat Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s. 60.
2. Özbay/Yardımcı, s. 60.
Kaynakçada:
Özbay, İbrahim/Taner Emre Yardımcı. Tebligat Hukuku. Adalet Yayınevi, Ankara 2018.

9. Üç Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Bihterin Vural Dinçkol/Mehmet Akad/Nihat Bulut, Genel Kamu Hukuku, 15. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2019, s. 34.
2. Vural Dinçkol/Akad/Bulut, s. 34.
Kaynakçada:
Vural Dinçkol, Bihterin/Mehmet Akad/Nihat Bulut. Genel Kamu Hukuku. Der Yayınları, İstanbul 2019.

10. Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Cem Baygın ve diğerleri, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – III (Eşya Hukuku), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 10.
2. Baygın ve diğerleri, s. 10.
Kaynakçada:
Baygın, Cem/Ahmet Nar/Şerife Aksan Nar/Meltem Bulut. Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – III (Eşya Hukuku). Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

11. Kitaptan Bir Bölüm:
Dipnotta:
1. Ayhan Döner, “Anayasa Mahkemesi’nde Görülen Davalar”, Hukuk Davaları – 1, Editör/Editörler, Efrail Aydemir/Yusuf Memiş/Ahmet Cemal Ruhi/Sema Güleç Uçakhan/Çilem Bahadır/Mutlu Dinç, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 31.
2. Döner, s. 31.
Kaynakçada:
Döner, Ayhan. “Anayasa Mahkemesi’nde Görülen Davalar”. Hukuk Davaları – 1, Editör/Editörler, Efrail Aydemir, Yusuf Memiş, Ahmet Cemal Ruhi, Sema Güleç Uçakhan, Çilem Bahadır ve Mutlu Dinç, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 20-80.

12. Basılı Makale:
Dipnotta:
1. Abdulazim İbrahim, “Mecelle’nin Orta Doğu Devletlerine Tesiri”, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, C. I, S. 1, 2017, s. 24. (Dergi adı uzun yazılabileceği gibi, standart ve yaygın bir kısaltma tercih edilebilir).
2. İbrahim, s. 24.
Kaynakçada:
İbrahim, Abdulazim. “Mecelle’nin Orta Doğu Devletlerine Tesiri”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi. C. I, S. 1, 2017, s. 93-113.

13. Elektronik Makale:
Dipnotta:
1. Muhammet Emin Ruhi, “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Yakalanan Kişinin Derhal Hâkim Önüne Çıkarılması Hakkı”, e-akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 25, (Mart 2004), s. 19, ET. 31.08.2020.
2. Ruhi, s. 19.
Kaynakçada:
Ruhi, Muhammet Emin. “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Yakalanan Kişinin Derhal Hâkim Önüne Çıkarılması Hakkı”. e-akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi. S. 25, (Mart 2004), http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu= %20b%C4%B1rak%C4%B1lamaz. ET. 31.08.2020. (Atıf yapılan uzantının bağlantı adresi, zorunlu değilse sadece kaynakçada gösterilmeli, dipnotta yer verilmemelidir).

14. Tez:
Dipnotta:
1. Abdülazim İbrahim, Irak Anayasalarında Temel Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 2010, s. 38.
2. İbrahim, s. 38.
Kaynakçada:
İbrahim, Abdülazim. Irak Anayasalarında Temel Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 2010, s. 38.

15. Konferans/ Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler/Bildiriler:
Dipnotta:
1. Ender Ethem Atay, “İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişte ve Günümüzde Türk Hukukunda Uluslararası Hukuk-İç Hukuk İlişkisi”,  75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu (Diyarbakır, Türkiye, 22-23 Ekim 1998 ), s. 25.
2. Atay, s. 25.
Kaynakçada:
Atay, Ender Ethem. “İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişte ve Günümüzde Türk Hukukunda Uluslararası Hukuk-İç Hukuk İlişkisi” (Diyarbakır, Türkiye, 22-23 Ekim 1998 ).